DESIGNED BY joomla2you

Czy Gmina jest nam potrzebna?

piecz               

Gmina jest wspólnotą samorządową obejmującą określone terytorium i upoważnioną do stanowienia aktów prawa miejscowego - oczywiście na swoim obszarze. Ustawa o samorządzie gminnym określa, jakie akty prawa miejscowego może wydawać gmina. Co zatem może Wójt, Urząd, Rada Gminy? Czy mamy jakiś wpływ na to co dzieje się w naszej małej ojczyźnie? Czy chcemy mieć na to wpływ? Co możemy robić aby wpływać na stanowione w naszej gminie prawo?

Ustawa o samorządzie gminnym określa zakres stanowienia prawa miejscowego. Obejmują one zakres:

- wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych (np. sołectw),

- organizacji urzędów i instytucji gminnych,

- zasad gospodarowania mieniem gminnym,

- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

- od niedawna gminy stanowią także o kosztach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rada Gminy może wydawać także przepisy porządkowe gdy jest to konieczne dla ochrony życia lub zdrowia mieszkańców oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały. W szczególnych przypadkach przepisy porządkowe może wydawać Wójt, także w formie uchwały, która podlega jednak zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Kto sprawuje nadzór nad działalnością Gminy? Komu możemy się poskarżyć na opieszałość urzędu? Jakie uprawnienia ma wojewoda, samorządowe kolegium odwoławcze? O tym w kolejnych informacjach pojawiających się na naszej stronie.

Najważniejszym jest fakt, że to my, mieszkańcy gminy mamy realny wpływ na jakość naszej władzy. Na to, kto będzie nas reprezentował, kto w naszym imieniu będzie podejmował decyzje. Ale pamiętajmy, że mamy także prawo naszą władzę oceniać, zadawać pytania, wymagać podjęcia stosownych decyzji i właściwych działań. Już wkrótce pojawi się możliwość zadawania pytań także na naszej stronie. O tym wkrótce…

Sławomir Pienias, www.legnickiepole.eu